Oferta Educațională

Şcoala Gimnazială Sfântul Silvestru din București şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru :

 • învățământ preşcolar: grupa mijlocie, grupa mare;
 • învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
 • învăţământ gimnazial : clasele V-VIII.

Pentru anul şcolar 2020-2021, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este:

 • 2 clase pregătitoare;
 • 2 clase I;
 • 2 clase a V-a, dintre care una cu profil intensiv limba engleză.

De asemenea, pentru anul şcolar 2020-2021 dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către secretariat.

Ţinte strategice:

 • Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare.
 • Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor  într-o formă superioară de şcolarizare.
 • Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi a unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali.
 • Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi.
 • Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneratelor.
 • Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării TIC în predare.

Oferta curriculară urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 • existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 • programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor: limba română, limba franceză, matematică, istorie, limba engleză, educație fizică;
 • aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 • pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 • desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive.

Oferta de cursuri opționale:

Limba engleză: cursuri opționale realizate de Ministerul Educației:

 • Green Schools
 • Queens of Britain

Istorie și științe socio-umane: cursuri opționale realizate la decizia școlii, autor prof. Doru Nicolae Grădinaru

Locație Strada Oltarului, nr.11, Sector 2, București Telefon 021.210.20.45 Email scoalasilvestru@yahoo.com Ore program unitate: 08:00-19:00; program cu publicul secretariat: 11:00-13:00.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close