PROIECTE ȘI PROGRAME

Coordonator de proiecte și programe educative: prof. Doru Nicolae Grădinaru


Școala, prietenul tău de azi și de mâine

Proiectul Școala prietenul tău de azi și de mâine, are ca obiectiv principal prevenirea abandonului școlar, prin realizarea de activități integrate care implică elevii, părinții și cadrele didactice. Acest proiect răspunde unei probleme tot mai acute care afectează societatea românească atât la nivel urban cât și la nivel rural – părăsirea timpurie a școlii.

Conform studiilor realizate de Institutul Național de Statistică regiunea București-Ilfov a înregistrat cea mai mare scădere a populației școlare, 18% comparativ cu celelalte regiuni. Fenomenul abandonului școlar este tot mai prezent în zonele locuite de populație săracă, zonele periferice, cartierele cu populație minoritară și grupuri vulnerabile.

Proiectul își propune să realizeze un cadru integrat care să implice familia, cadre didactice, psihologi și consilieri educaționali în educația și formarea copiilor astfel încât riscurile de abandon școlar să scadă semnificativ.

Date statistice:

Beneficiar: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Parteneri asociați: Școală gimnazială Sfântul Silvestru, Școală Gimnazială nr. 41

Profesori implicați: Doru Nicolae Grădinaru, Bunea Reveica, Marcvart Anca

Valoarea finanțării: 2.783.610,78 lei

Acest proiect este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


RECICLETA

RECICLETA este o întreprindere socială și oferă servicii de colectare hârtie, carton, PET și doze de aluminiu pentru reciclare. Programul  a fost creat în 2009 de către ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, care promovează atât grija pentru natură, cât și echitatea socială. De aceea, transportul deșeurilor se face fără emisii poluante, cu cargo-triciclete, oferind astfel locuri de muncă stabile si legale.

Colectăm cantități mici de deșeuri (minim 25 kg, maxim 150 kg) de la firme și scări de bloc din zonele de nord, centru și de est ale Bucureștiului. Serviciul a fost special creat pentru transportul de cantități mici, o alternativă pentru depozitele specializate în colectare care pot ridica doar cantități mari de reciclabile.

Din 2009, am colectat pentru reciclare peste 420 de tone de deșeuri reciclabile (în special hârtie).

RECICLETA este un proiect recunoscut la nivel european – în 2013 am câștigat marele premiu, la secțiunea de mediu, în cadrul Social Innovation Tournament organizat de European Investment Bank Intitute. În plan național, am inspirat activitatea de reciclare a hârtiei dezvoltată de Primăria Alba-Iulia, aceasta adoptând transportul cu cargo-triciclete.


Project Citizen

Programul Project Citizen a fost conceput de organizația americană Center for Civic Education și a fost făcut disponibil în numeroase țări din lume prin rețeaua internațională de educație civică CIVITAS, al cărui partener în România este Institutul Intercultural Timișoara.

La sfârșitul anului 2004, Institutul Intercultural Timișoara a inițiat crearea unei rețele naționale de coordonatori ai programului la nivel de județ. Programul s-a derulat cu succes în următorii ani în mai multe județe din țară, mai ales odată cu acreditarea cursului de formare pentru profesori, realizată în parteneriat cu Casele Corpului Didactic din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Sălaj, Satu-Mare, Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Suceava, Brașov, Vaslui, Neamț, Galați, Constanța și în București.

Din anul 2010 IIT a oferit cursuri de formare online pentru profesori cu un nivel avansat de competențe privind utilizarea metodei Proiectul Cetățeanul, pe platforma http://cursuri.intercultural.ro.

La finalul anului 2012 finanțarea programului CIVITAS a încetat. În aceste condiții, IIT a reușit să susțină continuarea activităților pentru anul școlar 2012-2013, să păstreze ulterior contactul cu unele dintre Casele Corpului Didactic, care au menținut cursul Proiectul Cetățeanul în oferta lor de formare, și să susțină formatorii în continuarea activității lor legate de Proiectul Cetățeanul.

În 2015 a fost iniţiat un nou program prin care, în anul 2016, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, a fost realizat un studiu de impact al Proiectului Cetățeanul, furnizând în primă fază o evaluare a impactului celor 10 ani de activitate şi a potenţialului actual al Proiectului Cetăţeanul şi dezvoltând un plan strategic pentru următorii cinci ani, printr-un proces de consultare cu actori cheie la nivel local şi naţional.

Rezultatele cercetării au confirmat că Proiectul Cetățeanul continuă să fie implementat în câteva județe, mai ales acolo unde CCD-urile au acreditare pe program, dar și că el nu se mai implementează în multe dintre județele unde fusese derulat cu succes, din cauza lipsei de coordonare locală, a expirării perioadei de acreditare sau a faptului că din diferite motive coordonatorii județeni nu au putut continua programul fără o susținere externă explicită. Cercetarea a mai adus în lumină nevoia de revizuire a metodologiei și de susținere a profesorilor prin manuale, ghiduri și o platformă online, precum și nevoia unei abordări de jos în sus în procesul de susținere a actorilor relevanți pentru utilizarea metodei pe scară largă în România.

Din anul 2017, programul continuă, cu Romanian-American Foundation ca partener strategic pe termen lung. Pe baza rezultatelor cercetării anterioare și pe baza noii abordări strategice elaborate, prima parte a programului (care se derulează în perioada februarie 2017 – iulie 2018) se concentrează asupra următoarelor linii principale de acțiune:

  • Elaborarea și revizuirea metodologiei Proiectul Cetățeanul și a instrumentelor de lucru (inclusiv platformă online, manual pentru elevi și ghid pentru profesori, precum și materiale-suport)
  • Implementarea programului la nivel local în județele Timiș, Arad, Ilfov și în București (cursuri de formare pentru profesori, aplicarea metodei la clasă, susținere și monitorizare a profesorilor după cursul de formare)
  • Comunicare / promovare
  • Cooperare cu Ministerul Educației.

În următorii ani programul își propune să se extindă treptat, astfel încât să ajungă să aibă acoperire națională, să continue să fie susținut de Ministerul Educației, să fie susținut pe termen lung de toate Inspectoratele Școlare Județene și al Municipiului București, precum și de cât mai multe dintre școli, și să fie implementat în mod regulat la clasă de cât mai mulți dintre profesorii care predau educație civică (educație pentru cetățenie democratică).

Începând cu anul școlar 2019-2020 va intra în vigoare noua programă școlară pentru disciplina Educație socială la clasa a VII-a, Educație pentru cetățenie democratică. În această nouă programă, Proiectul Cetățeanul / Project Citizen este recomandat atât ca exemplu de bună practică atât la capitolul de Sugestii metodologice, cât și la capitolul de Competențe specifice și exemple de activități de învățare.

Metoda Proiect: Cetățeanul aplică principiile și instrumentele Cadrului de referință al competențelor pentru cultură democratică, dezvoltat de Consiliul Europei. Acest Cadru de referință a fost adoptat ca reper pentru politicile educaționale de Conferința Permanentă a Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului Europei (2016), este inclus în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării (2018) și se regăsește în curriculumul de educație socială pentru gimnaziu. Mai multe detalii puteți afla aici: www.ccd.intercultural.ro.


Mărțișorul. Ieri. Azi.

În perioada 11.02 – 15.03.2019, clasele a V-a A și a VI-a A, coordonate de prof. metodist de limba engleză Cristina Băcanu, au participat la Proiectul Civitas „Mărțișorul. Ieri. Azi”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri„, Sector 1 (unitate aplicantă), alte școli și colegii bucureștene. Au fost organizate ateliere de creație literară și artistică, materializate prin elaborarea unor lucrări care au fost premiate în cadrul unei gale festive și expuse la Biblioteca Metropolitană și în școală, iar creațiile literare premiate au fost incluse în volumul proiectului. Participanți: elevi ai claselor a V-a A și a VI-a A, prof. Aureliana Grama, prof. Monica Maria Voicu, prof. Liliana Țigău, prof. Mircea Borcea, prof. Beatrice Dragnea, prof. Cristina Mateescu, prof. Doru Nicolae Grădinaru, părinți. Felicitări tuturor participanților!


Primăria Copiilor

Primăria Municipiului București prin PROEDUS organizează proiectul Primăria Copiilorproiect prin care se propune promovarea implicării civice și conștientizarea de către elevi a drepturilor și obligațiilor cetățenești. În proiectul Primăria Copiilor s-au înscris 125 de unități școlare.

Concret, se dorește realizarea unei structuri de reprezentare și consultare în rândul elevilor de gimnaziu din școlile bucureștene ca parte activă a comunității, prin exersarea unui proces democratic la nivel local în rândul elevilor claselor V-VIII dinșcolile bucureștene și constituirea unui for de reprezentare, de îndrumare și de implicare a elevilor prin proiecte de dezvoltare adresate tinerei generații.

Proiectul va fi organizat în fiecare an, prezentul apel fiind un pilot. Începând cu anulșcolar 2018-2019, alegerile vor fi organizate în perioada septembrie – noiembrie a anului școlar.

În urma alegerilor la nivel de clasă se va constitui Consiliul Local al Școlii compus din toți reprezentații claselor numiți Consilieri Școlari. Dintre aceștia va fi ales un reprezentant al școlii numit Consilier General, membru al Consiliului General al Copiilor. Consilierii Generali pot candida pentru funcția de Primar General al Copiilor sau pentru funcția de Viceprimar cu atribuții la nivelul sectorului în care se află unitatea sa de învățământ.

IMG_4394


Școala Bucureșteană Dezbate-Alege!

„Școala Bucureșteană Dezbate-Alege!” este un demers inițiat de PROEDUS, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS.  Scopul acestui demers este reprezentat de realizarea unui Studiu diagnostic  în instituțiile de învățământ din București  privind situația sectorului educațional.

Obiectivele majore ale acestui demers sunt următoarele:

  • identificarea disfuncționalităților la nivelul instituțiilor și organizațiilor responsabile în domeniul educației la nivelul Municipiului București și a posibilelor soluții care pot conduce la armonizarea mecanismelor instituționale pentru a facilita atingerea unor rezultate durabile, sustenabile în sfera dezvoltării elevilor și tinerilor;
  • identificarea mecanismelor funcționale ce pot eficientiza cooperarea și activitatea inter-instituțională și inter-profesională pentru optimizarea sistemului educațional, considerând contextele formal și nonformal, cu acțiune complementară;
  • analiza competențelor instituționale și a rolurilor diferiților actori din sistem pentru a compatibiliza și fluidiza activitatea colectivă, colaborativă, cu efect în generarea de impact pe termen lung în rândul beneficiarilor, la nivel de comunitate și la nivel social.

Studiul vizează trei tipuri de subiecți: elevi (doar pentru ciclul liceal, părinți și elevi). În egală măsură, studiul vizează toate ciclurile și filierele din sistemul educațional: preșcolar, primar, gimnaziu, liceu, teoretic și VET.

În perioada martie-aprilie 2018, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru a desfășurat mai multe dezbateri la care au fost invitați profesori, părinți ai elevilor, dar și reprezentanți ai sindicatelor, în cadrul Programului Școala Bucureșteană Dezbate. Printre subiectele dezbătute s-au regăsit și predarea – învățarea: modalități de proiectare și metode; educația pentru o viață sănătoasă (sport, nutritie, sanatate, prevenirea si combaterea violentei in scoli); rolul administrației locale prin instituțiile specializate în sfera educației, activitățile extrașcolare și nonformale; relația nonformal – formal; valorificarea experiențelor informale în scop educațional; recunoaștere, certificare și echivalare. Dezbaterile au fost moderate de directorul unității, doamna profesoară Liana Grama și de domnul profesor de istorie Doru Nicolae Grădinaru, coordonator de programe educative.

IMG_4217IMG_4372

Locație Strada Oltarului, nr.11, Sector 2, București Telefon 021.210.20.45 Email scoalasilvestru@yahoo.com Ore program unitate: 08:00-19:00; program cu publicul secretariat: 11:00-13:00.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close